Siri Khalsa

Siri Khalsa

Siri Khalsa er biolog med master i økologi og evolusjon fra Universitetet i Oslo. Siri har kompetanse innen vedboende sopp og lav samt karplanter og mikroskopering og artsbestemmelse. Siri jobber med kartlegging av rødlistearter og skjøtsel og restaurering av truede naturtyper. e-post: siri@monark.no

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.