Bli med å restaurere en blomstereng i sommer

Bli med å restaurere en blomstereng i sommer

Hjelp oss med å restaurere og holde slåtteenger i Oslo og Akershus i hevd i sommer. Det er både hyggelig og du bidrar til et viktig arbeid med å bevare blomsterenger viktig for naturmangfoldet. Beste måten å skjøtte ei gammel artsrik eng på, er å følge opp den tradisjonelle driftsforma, uten gjødsel og med sein slått. Dette gjør vi ved å slå engen med ljå på tradisjonelt vis. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper- alle får prøve ljåslått på dugnadene.

Slåttedugnader i sommer

16.juni- Bli med på slått og restaurering av engen i Ulsrud. Oppmøte kl 12 mellom Ulsrud T og General Ruges vei 1. Monark har med utstyr og noe å bite i. Påmelding til siri@monark.no.

24.juni- Bli med på restaurering og slått av hundekjeks i idylliske omgivelser på Veset gård. Oppmøte kl 10 på Veset gård. Monark har med utstyr og lunsj til deltakere. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo.

17.juli- Bli med på raking og rydding av fremmede arter i engen i Ulsrud. Oppmøte kl 12 mellom Ulsrud T og General Ruges vei 1. Monark har med utstyr og noe å bite i. Påmelding til siri@monark.no.

18.august- Bli med på slått og raking og rydding av fremmede arter i engen i Ulsrud. Oppmøte kl 12 mellom Ulsrud T og General Ruges vei 1. Monark har med utstyr og noe å bite i. Påmelding til siri@monark.no.

25.august- Bli med på slått og raking i idylliske omgivelser på Veset gård. Oppmøte kl 10 på Veset gård. Monark har med utstyr og lunsj til deltakere. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo.

26.august- Bli med på slått og raking i idylliske omgivelser på Veset gård. Oppmøte kl 10 på Veset gård. Monark har med utstyr og lunsj til deltakere. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo.

Om slåtteeng

Slåtteeng er det vi gjerne kaller blomstereng og er enger som ikke er oppdyrka eller gjødsla og som blir regelmessig slått. Etter slått ble høyet fra slåtteengene tørket og samlet sammen til bruk som vinterfôr. De gamle slåtteengene, eller naturengene, var i motsetning til fulldyrka kulturenger, oftest meget artsrike med meget stor betydning for planter, insekter, sopp og fugler. Slåttemarker er viktig for mange truete engarter og beitemarksopper. Rundt 70 prosent av våre dagsommerfugler er knyttet til åpen eng­vegetasjon (særlig urterik slåttemark) og en rekke vade­fugler bruker strandenger (slått eller beita) som hekke­områder og rasteplasser ved trekk. I løpet av 1900-tallet har slåttemark blitt blant våre mest truete naturtyper fordi drift av slåttemarkene har opphørt ved bruk av kraftfôr, samt gjødsling, oppdyrking og nedbygging av slåttearealer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.