Monark ble stiftet i august 2017 av Siri Khalsa og Guru Khalsa med formål å restaurere og bevare naturmangfold og jobbe for et bærekraftig samfunn.

Monark ble driftet i 2017 gjennom frivillig arbeid. Foreningen har et godt arbeidsmiljø og tre av fire medlemmer i styret er kvinner.  Virksomheten medfører ikke miljøforurensning av betydning.

Monark fikk godkjent organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene i september, og det ble etablert nettside, facebook side, bankkonto og innpass i grasrotandelen i oktober. Styre ble fulltegnet i januar med fire medlemmer.

Monark er godt i gang med skogvern arbeidet og har i løpet av høsten 2017 befart fem skogbestander godkjent for hogst med potensiale for å inneholde naturverdier. Monark har sendt inn tre brev til skogbrukssjefer og kommunen om underretning av funn av truede arter. Monark ble informert i desember at et område befart av oss i februar ved Kampevadammen med etterfølgende funn av truede arter er i en prosess for frivillig vern. Naturverdiene funnet av Monark ressurser har ført til at skogen blir vernet fremfor hogst, en svært gledelig nyhet.

Monark har laget portretter av truede arter med postkort og plakat for å øke kunnskap og kjennskap til sjeldne arter tilhørende skog.

Monark er i gang med organisering av skjøtsel i slåttemark og bekjempelse av fremmede arter for sesongen 2018 i samarbeid med Fylkesmannen, BYM og andre frivillige organisasjoner. Monark deltok på møte i pollinatornettverket i Bymiljøetaten 4.des. Dette er en tverrfaglig samling for organisasjoner og fagfolk som jobber med forskning eller tiltak for pollinerende insekter sistnevnte hovedsakelig i Oslo kommune.

Styret vil rette en varm takk til alle de frivillige som bruker sin fritid for å ta vare på naturen og hjelpe Monark på ulike vis. Vi vil også takke våre samarbeidspartnere.