Monark er en natur og miljøorganisasjon stiftet 08.2017. Den har sin virksomhet i Oslo og Akershus med adresse Haukåsen 15, Nesodden

Monark ble stiftet i august 2017 av Siri Khalsa og Guru Khalsa med formål å restaurere og bevare natur og naturmangfold.

Det har vært en spennende og begivenhetsrikt første år som nyetablert organisasjon og vi er veldig stolte og takknemlig for arbeidet som er nedlagt for å komme i gang med våre aktiviteter. Det har vært høy aktivitet i arbeidet for å ta vare på gammelskog i Oslomarka med ukentlige turer i gammelskog og skog som er hogstmeldt som har resultert i mange nye funn av forvaltningsrelevante arter og påfølgende vern av områder. På forsommeren og høsten har ljåene kommet frem for å restaurere og skjøtte fem blomsterenger og viktige kulturlandskapslokaliteter sammen med frivillige hjelpere. Monark har utarbeidet et godt tilbud for barn med eventyr tilpasset en egendefinert sti i opplevelsesrik skog for at barn skal få en spennende naturopplevelse. Det er blitt gjennomført ca 35 guidete turer med over 750 deltakere.

Styret vil rette en varm takk til alle de frivillige som bruker sin fritid for å ta vare på naturen og hjelpe Monark på ulike vis. Vi vil også takke våre samarbeidspartnere!

Foreningen har et godt arbeidsmiljø og tre av fire medlemmer i styret er kvinner.  Virksomheten medfører ikke miljøforurensning av betydning.

Styrets arbeid

Stand

 • Styret har deltatt på Mittgrønneoslo med stand og barneaktiviteter 2.juni.
 • Styret har deltatt på Friluftslivets dag 2.sep med stand der vi hadde spikking og tur for barn i opplevelsesrik skogen med eventyr for barn.

Seminarer og arrangementer

 • Monark deltok på seminar om skogbrukets kartlegging for forvaltningen
 • Monark var på kurs i Skogbrukets nye kartleggingssystem (Mis og NiN) i Biri 23-25 mai.
 • Monark var medarrangør og holdt innlegg på seminaret «Insektenes matfat». Seminaret var et samarbeid med kulturminnebøndene og sopp og nyttevekstforening i Romerike om Insekter og blomstereng 9.juni.
 • Monark deltok på kulturlandskapssamling for fylkesmenn, forvaltere og faglige aktører i Oppdal i 27 juni.
 • Monark deltok på slåttemarksamling i Mikkelrud arrangert av Fylkesmannen 19.8.
 • Monark har vært på pollinatorpassasjemøter hos BYM i jan og des og holdt innlegg om Monarks kulturlandskapsaktiviteter. 
 • Monark var på seminar om rekruttering av medlemmer og frivillige i regi av FNF og seminar om friluftsliv og helse i regi av FNF.
 • Deltok på lanseringsseminar for Norsk rødliste for naturtyper i Trondheim 21.11
 • Monark melder seg på og er godkjent som medarrangør/støttespiller til Oslo som miljøhovedstad 2019 og deltar på innspillseminar og nettverksmøte.

Styremøter

Det ble avholdt fire ordinære styremøter, årsmøte i april og en sommerfest/møte med styre.

Styrets sammensetning

Leder: Siri Khalsa

Nestleder og økonomi ansvarlig: Guru Khalsa

Styremedlem: Thomas Krogh

Aktivitet

Slått og restaurering av kulturlandskap

Monark fikk gledelig støtte fra Fylkesmannen til å slå og restaurere fem slåttemarkslokaliteter: Lønnås, Nordre Skøyen, Ulsrud, Solbakken og Fleskebakken. I løpet av forsommeren har Monark gjennomført restaureringstiltak i Ulsrud, Fleskebakken, Nordre Skøyen og Lønnås og i sensommeren har vi gjennomført slått med ljå på tradisjonelt vis sammen med frivillige hjelpere. I tillegg fikk vi støtte til å bekjempe fremmede arter i kalklindeskog ved Dronningberget naturreservat hvor russekål, kanadagullris og russesvalerot ble ryddet i mai, juni og august.

Eventyr i opplevelsesrik skog for barn

Monark fikk gledelig støtte fra Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune til å gjennomføre turer for barn i opplevelsesrik skog med eventyr.

To eventyrer ble utviklet for å lage et spennende turtilbud for barn; et eventyr tilpasset en egendefinert sti ved Sognsvann og et tilpasset skogsti på Nesodden. Det har blitt gjennomført turer på Sognsvann og på Nesodden hvor over 750 barn har blitt veiledet med eventyr i opplevelsesrik skog.  

Skogvern og hogst arbeidet

Monark fikk gledelig støtte til artsregistrering i gammelskog i nærheten til naturvernområder i Oslo og Akershus og skog som er hogstmeldt. Det ble bestilt kontinuerlig innsyn i hogstmeldinger for å ha tilgang på fersk informasjon om hvor det skal hogges i marka. I løpet av sommeren og høsten 2018 er det blitt gjennomført ca 30 befaringer i gammelskog for å registrere truede arter. Det er registrert vedboende sopp og lav i både hogstområder og gammelskogsområder utenfor følgende naturvernområder: Ramsåsen, Delingsdalen, Furuåsen, Blankvann landskapsvernområde. Arter ble i tillegg registrert i et område i indre Bunnefjord og på Nesodden som kan være aktuelt som verneområde. Funn ble bestemt ved hjelp av mikroskop og konsultasjon av ekstern kompetanse. Funnene er lagt inn i artsobservasjoner og tilgjengelig for forvaltningen. Vi sørger hele tiden for å tilegne oss ny kunnskap om arter og naturtyper og deltar på kurs og konferanser.

Funn av truede arter har gitt følgende resultater:

• Utvidelse av Krokskogen naturreservat mot Kampevaddammen ved opprettelse av nye nøkkelbiotoper.

• Hogstselskap og myndigheter varsles om funn av truede arter i 18 områder i 2018 i Oslomarka som skal flatehogges.

• Sikring av naturtyperegistreringen i Bærum mot hogst februar 2018.

• Monark identifiserer våren 2018 et skogområde i Ski med naturverdier som kvalifiseres til vern og informerer grunneier om muligheten for å få erstatning gjennom ordningen for frivillig vern.

• Monark leverer i oktober 2018 etter en rekke befaringer, verneforslag til fylkesmannen for et skogområde i Bærum kommune.

• Monark leverer realinnsigelse mot hogst av nøkkelbiotop og naturtype og klager på terrenginngrep i Enebakk november 2018.

Økonomi og regnskap

Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.

    2018
Resultat rapport 31.12.2018
  Inntekter  
3200 salgsinntekt handelsvarer utenfor avg. Omr                      29,5 
3440 spesielt offentlig tilskudd for tjeneste    251 000,0 
3950 medlemskontigent          349,0 
            251 378,5
  Personalkostnader  
5000 lønn til ansatte 109 613,0 
2930 skyldig lønn   32 158,0 
sum personalkostnader             141 771,0 
  drift og prosjekt kostnader  
4010 arrangementer divers                    500,0 
4040 reise utgifter 10 935,2 
4050 mat 6 344,7 
6700 Daglig leder honorarer   11 252,0 
6720 andre honorarer 17 948,0 
6820 trykksaker    5 212,0 
6890 diverse kostnader  25 636,9 
6930 internett og webutgifter    1 289,0 
7700 styre og bedriftsforsamlinger     4 176,5 
7770 bank og kortgebyrer                    729,0 
sum driftskostnader               84 023,4 
  sum kostnader 225 794,4 
resultat               25 584,6 
renter                      31,9 
8800 årsresultat 25 616,5 
1900 kontanter  69 232,5 
1920 gjeld til ansatte     5 954,5