Året 2019 har vært et begivenhetsrikt år hvor Monark har jobbet videre med prosjekter og aktiviteter rundt temaene skog, kulturlandskap og skoletilbud. Oslo var Europeisk Miljøhovedstad i 2019 og Monark var samarbeidspartner og holdt lavterskel turer i gammelskog i samarbeid med Naturvernforbundet i forbindelse med miljøhovedstadsåret. Det har vært høy aktivitet i arbeidet for å ta vare på gammelskog i Oslomarka med ukentlige turer i gammelskog og skog som er hogstmeldt som har resultert i mange nye funn av forvaltningsrelevante arter og påfølgende beskyttelse av områder. På forsommeren og høsten ble ljåene tatt frem for å restaurere og skjøtte to blomsterenger. Det ble ryddet fremmede arter ved Dronningberget naturreservat sammen med frivillige hjelpere. Monark har utarbeidet flere turer for barn med eventyr tilpasset en egendefinert sti i opplevelsesrik skog for at barn skal få en spennende naturopplevelse.

Styret vil rette en varm takk til alle de frivillige som bruker sin fritid for å ta vare på naturen og hjelpe Monark på ulike vis. Vi vil også takke våre samarbeidspartnere!

Foreningen har et godt arbeidsmiljø med tre dyktige og dedikerte styremedlemmer. Virksomheten medfører ikke miljøforurensning av betydning.

Styrets arbeid

Stand

  • Styret har deltatt på Friluftslivets dag 1.sep med stand der vi hadde en artsquiz for barn.

Seminarer og arrangementer

  • Monark deltok på skogeiermøte og feiring av Landskogstakseringen som har blitt 100 år.  
  • Monark har deltatt på kurs i NiN og Plan og bygningsloven.
  • Monark var samarbeidspartner for Oslo som miljøhovedstad og deltok på feiring og overskuddsbord.
  • Vi har deltatt på flere kartleggingssamlinger og artsinventeringer. Nordisk Mykologisk Kongress, Slørsoppkongressen, Nordisk bryologisk samling, stiftelsestur i lavforeningen og kartleggingssamling i Voss.

Styremøter

Det ble avholdt tre ordinære styremøter og årsmøte i april.

Styrets sammensetning

Leder: Siri Khalsa

Nestleder og økonomi ansvarlig: Guru Khalsa

Styremedlem: Thomas Krogh

Aktivitet

Slått og restaurering av kulturlandskap

Monark fikk gledelig støtte fra Fylkesmannen til å slå og restaurere to slåttemarks lokaliteter: Ulsrud og Fleskebakken. I løpet av forsommeren har Monark gjennomført restaureringstiltak i Ulsrud, Fleskebakken og i sensommeren har vi gjennomført slått med ljå på tradisjonelt vis sammen med frivillige hjelpere. I tillegg gjennomførte vi en engkartlegging i Ulsrud for å måle og dokumentere endring i artssammensetningen som en effekt av skjøtsel. Siste artsinventering ble gjort i 2016 og vi så i 2019 gledelig at mange flere typiske engblomster har slått seg til siden skjøtselen startet. I tillegg fikk vi støtte til å bekjempe fremmede arter i kalklindeskog ved Dronningberget naturreservat hvor russekål, kanadagullris og russesvalerot ble ryddet i mai, juni og august.

Kurs i rødlista vedboende sopp

Monark fikk gledelig støtte fra Fylkesmannen til å arrangere kurs. Det ble holdt kurs i sjeldne vedboende sopper i labben på Sørhellinga Ås 19.oktober. Det var 35 deltakere.  Leif Ryvarden innledet kurset med foredrag og delte av sin brede erfaring på temaet. Videre ble rødlista arter i gran og furuskog samt løv og blandingsskog gjennomgått og feltkarakterer og forveklingsarter ble belyst. Senere ble det gitt innføring i bruk av mikroskop for å bestemme arter og deltakere fikk øve seg på mikroskopering i praksis. I pausene var det kjukeutstilling med sjeldne arter fra Siri Khalsa og Leif Ryvarden sine samlinger. Det ble spist pizza og god mat og vi koste oss med kurset!

Tur med biolog i gammelskog

Monark fikk gledelig støtte fra Oslo kommune til å guide turer i Oslos nære gammelskoger. Det ble arrangert fire lavterskelturer i gammelskog i nærheten til Oslo i samarbeid med Naturvernforbundet i Groruddalen og Naturvernforbundet i Lørenskog og Klimafestival §112 for å vise frem det fantastiske naturmangfoldet som skjuler seg i gammelskog i nærheten til bebyggelse. Arrangementene ble annonsert bredt på sosiale medier og sponset gjennom facebook for å nå ut til nye grupper. Det var dessverre lavt oppmøte på tre av turene men dette skapte også muligheten for flere samtaler og diskusjoner med deltakere.

Miljøhovedstadsåret

I forbindelse med miljøhovedstadsåret og i biomangfolduka arrangerte Monark to turer i gammelskog i nærheten til Oslo for å vise frem vedboende sopp og andre gammelskogsarter. Turene ble et samarbeid mellom Monark, Alnaelvens venner og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Arrangementene ble annonsert bredt på sosiale medier og sponset gjennom facebook for å nå ut til nye grupper.

Lysakerelva 18.juni

Det ble arrangert en tur langs Lysakerelven fra Grinidammen til Jar i fin gammelskog og elvenatur. Turledere var biologene Siri Khalsa (Monark) og Erik Kagge (NOA) og Stephan Olberg var med fra BioFokus og viste frem litt biller som bor i kjuker og dødved. Det var 11 deltagere som ble med på den spennende ferden gjennom bratte lier og fossestryk og vi brukte tre timer på turen. Deltagere fikk sett vanlige vedboende sopp slik som rødrandkjuke, fiolkjuke og rutetømmerkjuke og begerfingersopp. Det ble også vist frem sjeldne arter slik som rynkeskinn NT, svartsonekjuke NT, skrukkeøre NT og sjokoladekjuke VU. Deltagere fikk også lære flere plantearter slik som skogstorknebb, løkurt og bredflangre. I tillegg så vi på knappenålslav og verdens minste bille som vokser i seljekjuke. Vi hadde flere stopp med temaer slik som viktigheten av dødved, elvemusling og fossekall langs elven, kantsoner mot elv og edelløvskog for insekter og hekkende fugler. Vi viste frem russekål på turen og snakket om hvordan fremmede arter truer naturmangfold.

Alnaelva 21.juni

Det ble arrangert en tur langs Alnaelven fra Brynseng til Etterstad gjennom urskogen i Svartdalsparken. Turledere var biologene Siri Khalsa (Monark), Helge (Alnaelvas venner) og Erik Kagge (NOA). Det var 42 deltagere som ble med på den rolige turen gjennom spennende urskog. Deltagere var en variert gjeng med barnevogner, pensjonister, turgåere og folk fra nabolaget. Deltagere fikk en liten introduksjon om viktigheten av dødved og gamle trær for insekter, fugler og sopp samt historie om Alnaelven fra Alnaelvens venner. Deltagere fikk se vanlige arter slik som rødrandkjuke, knuskkjuke, skorpelærsopp, viftelærsopp, flatkjuke og slimhorn og sjeldne arter slik som skrukkeøre NT, almeskinn VU og kastanjestilkkjuke VU. Vi viste også frem lav og planter. Vi hadde flere stopp med temaer slik som naturtyper langs elven, kantsoner mot elv og elv som økosystem. 

Eventyr i opplevelsesrik skog for barn

Monark fikk gledelig støtte fra Oslo kommune til å utarbeide to nye eventyr for barn i opplevelsesrik skog for å videreføre det spennende turtilbud for barn fra 2018. Det ble skrevet et eventyr tilpasset en egendefinert sti ved Dronningberget og en tilpasset en sti ved Svartdalen.

Skogvern og hogst arbeidet

Det ble bestilt kontinuerlig innsyn i hogstmeldinger for å ha tilgang på fersk informasjon om hvor det skal hogges i marka. Det ble i 2019 gjennomført 37 kartleggingsturer i gammelskog. Vi har registrert til sammen omtrent 500 artsforekomster i gammelskogområder hvorav omtrent 320 forekomster av rødlistearter, ofte i områder med få artsregistreringer fra før. Lokaliteter ble valgt ut med sikte på størrelse, alder, bonitet og pressområder. Vi registrerte vedboende sopp og lav i blant annet disse gammelskogsområdene: Vardåsen Asker, Bårsrudtjernet Røyken, Slåbråtan Oppegård, Strutåsen Enebakk, Delingsbekken Bærum, Barlindåsen Hole. 14 områder godkjent for hogst i Oslomarka ble også undersøkt, artsfunn publisert og myndigheter underrettet. Funn ble bestemt ved hjelp av mikroskop og eventuelt konsultasjon av ekstern kompetanse.

Funn av truede arter har gitt følgende resultater i 2019:

• Opprettelse av nøkkelbiotop ved Delingsbekken.

• Hogstselskap og myndigheter varsles om funn av truede arter i hogstområder.

• Sikring av naturtyperegistreringen i Enebakk mot hogst.

• Monark identifiserer fire skogområder i Asker, Røyken, Lørenskog og Hole med naturverdier som kvalifiseres til vern og informerer lag/foreninger og jobber med å informere grunneiere om muligheten for å få erstatning gjennom ordningen for frivillig vern.

• Monark leverer etter en rekke befaringer, verneforslag til fylkesmannen for et skogområde i Holde kommune.

• Monark skriver i Budstikka ved Thomas Krogh om skogforvaltningen av Oslomarka.

Økonomi og regnskap

Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.

31.12.2019
Inntekter  
Tilskudd:
Biomangfolduka                         5 000,0
Dronningberget                         9 000,0
Fleskebakken                       30 000,0
Kurs i vedboende sopp                       17 600,0
Tur med biolog                       30 000,0
Eventyrsti tur                       50 000,0
Eventyrstiutvikling og tur                       80 000,0
Ulsrud                       20 000,0
Viriks legat                       10 000,0
medlem kontigenter                            349,0
   
Sum inntekter                     251 949,0
prosjekt kostnader  
prosjekt honorar                       73 937,0
utstyr og mat                       28 568,4
sum prosjektkostnader                     102 505,4
driftskostnader  
netthotel/side                            814,0
bankkonto                         1 418,5
markedsføring
regnskaps honorar
mat                            600,0
sum driftskostnader                         2 832,5
Sum kostnader                     105 337,9
resultat                     146 611,1
Godkjent av styret 15.04.2020
Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse