Monark har videreført aktiviteter fra 2019. I 2020 har vi jobbet videre med artsinventering i gammel barskog, skjøtsel i slåttemark og magiske turer med eventyr for barn. Et nytt prosjekt ble startet opp støttet av Sparebankstiftelsen som går ut på å identifisere, filme og utarbeide turbeskrivelser for urskoger på Østlandet. Korona har preget aktiviteten i 2020 med avlyste turer for barn og skoler men det har likevel vært høy aktivitet i arbeidet for å ta vare på gammelskog med ukentlige registreringsturer som har resultert i mange nye funn av forvaltningsrelevante arter og påfølgende beskyttelse av områder. I tillegg har vi utviklet en effektiv metode for å filme skog. På forsommeren og høsten har ljåene kommet frem for å restaurere og skjøtte blomsterengen i Nes og vi har ryddet fremmede arter ved Dronningberget naturreservat.

Styret vil rette en varm takk til alle de frivillige som bruker sin fritid for å ta vare på naturen og hjelpe Monark på ulike vis. Vi vil også takke våre samarbeidspartnere!

Foreningen har et godt arbeidsmiljø med tre dyktige og dedikerte styremedlemmer. Virksomheten medfører ikke miljøforurensning av betydning.

Styrets arbeid

Stand

  • Friluftslivets dag var avlyst i år pga Korona.

Seminarer og arrangementer

  • Monark har deltatt på webinar i politisk påvirkning i regi av FNF.
  • Monark har deltatt på webinarer i regi av MD: lansering av Økologisk grunnkart og veiledning i naturforvaltning for kommuner.  
  • Vi har deltatt på flere kartleggingssamlinger og artsinventeringer i regi av NSNF og Sabima.

Styremøter

Det ble avholdt to ordinære styremøter og årsmøte i mars.

Styrets sammensetning

Siri Khalsa

Guru Khalsa

Thomas Krogh

Slått og restaurering av kulturlandskap

Monark videreførte arbeidet med å slå og restaurere Fleskebakken i Nes kommune. I løpet av forsommeren har Monark gjennomført restaureringstiltak og i sensommeren har vi gjennomført slått med ljå på tradisjonelt vis sammen med frivillige hjelpere. I tillegg fikk vi støtte til å bekjempe fremmede arter i kalklindeskog ved Dronningberget naturreservat hvor russekål, kanadagullris og russesvalerot ble ryddet i mai, juni og august.

Ut i Urskog

Monark fikk gledelig støtte fra Sparebankstiftelsen til å lage en oversikt over 10 flotte urskoger på Østlandet. Målet er å gjøre den norske urskogen tilgjengelig for barn, unge og ulike brukergrupper ved å lage en enkel oversikt over de flotteste gammelskogene på Østlandet, med særlig fokus på bynære skoger som mange kan ha glede av. I 2020 har Monark oppsøkt åtte potensielle kandidater og filmet. Arbeidet fortsetter i 2021.

Artsregistrering

Monark fikk gledelig støtte fra Oslo kommune og Konsul Haldor Viriks Legat til artsregistrering i gammelskog. Det ble bestilt innsyn i hogstmeldinger for å ha tilgang på fersk informasjon om hvor det skal hogges i marka. Det ble i 2020 gjennomført 22 turer med 2-4 personer i perioden 12. januar til 10. nov. Kartleggingslokaliteter har vært i gammel produktiv barskog i Oslo og Viken, uten formell beskyttelse, og tidligere dårlig kartlagt, spesielt vedr. vedboende sopp. Det er et generelt stort hogstpress i rike barskoger og fokuset har vært rødlistearter. Det har blitt sendt verneforslag til fylkesmannen for fire verneverdige skoger som et resultat av artsregistreringen og to grunneiere har fått brosjyre om frivillig vern. Det ble registrert arter i, blant annet, følgende områder: Steindalen i Lillestrøm, Assuren i Nordre Frogn, Kurud i Oppegård, Sandrettet i Nordre Frogn, Nymøllåsen i Nordre Frogn, Holthaugen i Nordre Frogn, Bonnebukta i Nordre Frogn, Blankmyr i Nesodden, Høgåsen i Oslo, Triungsvannet i Oslo, Langmyrdalen i Lier, Høgbrennåsen i Lier, Kveldsrohøgda i Nordmarka, Eineåsen i Bærum, Vensåsseter i Bærum og Svartputten i Nittedal. Funn ble bestemt ved hjelp av mikroskop og eventuelt konsultasjon av ekstern kompetanse.

Funn av truede arter har gitt følgende resultater i 2020:

• Opprettelse av nøkkelbiotop i Gjerdrum ved at hogstselskap og myndigheter varsles om funn av truede arter i hogstområder.

• Rapport om naturverdiene i Steindalen: leirravine truet av massedeponi.

• Funn av truede arter i utbyggingsområde på Nesodden som fører til grundigere behandling av saken i kommunen.

• Sikring av naturtyperegistrering i Nordre Frogn.

• Monark identifiserer fire skogområder i Follo med naturverdier som kvalifiseres til vern.

• Funn av truede arter bidrar til oppgradering av naturtypeverdi.

Regnskap

31.12.2020
Inntekter  
Tilskudd:
artsjakt 50 000,00
Dronningberget 9 889,00
Fleskebakken 30 000,00
sparebank stiftelsen 150 000,00
viriks legat 10 000,00
donasjon 491,25
   
Sum inntekter 250 380,25
prosjekt kostnader  
prosjekt honorar 170 000,00
utstyr og mat 112 818,30
sum prosjektkostnader 282 818,30
driftskostnader  
netthotel/side 1149
bankkonto 797,00
markedsføring
regnskaps honorar
mat  
sum driftskostnader 1 946,00
Sum kostnader 284 764,30
resultat -34 384,05
renter 42,12
resultat -34 341,93