Monark har funnet sjeldne skogsarter i og utenfor et hogstområde ved Lomma i Hole kommune. Funnene er meld inn til kommunen og hogstselskapet Viken skog, og kommunen har pålagt Viken skog å benytte biolog i avgrensingen av hogsten.

Blant annet den sterkt truede arten dynekjuke ble funnet i Hole
Dynekjuke (EN)