Naturmangfold i skog

Naturmangfold i skog

Hvordan jobber Monark med naturmangfold i skog?

Monark befarer gammelskog og registrerer naturverdier og truede arter for å bidra til kunnskapsgrunnlaget for forvaltningsorganer og myndigheter.

Ta kontakt med siri@monark.no hvis DU vil være med å registrere naturverdier eller er interessert i skogvern. Alle monner drar!

Gammelskogens verdi for naturmangfold

Gammelskog har et unikt mangfold insekter, lav, fugler, moser, sopp og pattedyr som ikke finnes i skog som er blitt flatehogd. Dette mangfoldet skyldes den naturlige variasjon man finner i gammelskog med trær i alle aldersfaser og rikelige mengder dødved. Døde trær er rike på arter og en tredjedel av alle skogens arter (ca 6000) lever nettopp her. Storfugl og tiur er blant mange arter som trives i gammelskog fordi de er avhengig av et stabilt skogsmiljø og plass til å drive leik.

Det haster med å verne restene av gammel naturskog fordi:

  • Det er bare ca 2,4% av skog i Norge som er 160 år eller eldre
  • Halvparten av artene oppført på rødlista er knyttet til gammel naturskog.
  • Tre fjerdedeler av den gamle naturskogen er erstattet med flatehogd plantasjeskog som medfører tap av naturverdier
  • Dersom avvirkning av gammelskogen ikke bremses vil den være borte i løpet av 50 år
  • Den gamle naturskogen er fantastisk og huser en uvurderlige artsmangfold.
  • Skogen regulerer klima og lagrer karbon som redder oss fra klimaendringer

Friluftsliv

I tillegg til naturmangfold er gammelskog rik på opplevelsesverdier og viktig for friluftsliv. Bruken av Marka til friluftsliv er meget stor og bidrar til økt fysisk og mental helse for byens befolkning. Oslomarka er nærturområde for en fjerdedel av landets befolkning, men utgjør kun 0,4 % av landets areal. Dette gjør Marka til landets viktigste område for friluftsliv, og viser at Marka må ha spesiell beskyttelse.

Hva slags skog kan vernes?

Regjeringen har som mål å verne 10% skog, og per i dag er ca 3.2% produktiv skog vernet.

Grunneiere får erstatning fra staten for å verne skog med spesielle naturverdier gjennom ordningen for frivillig vern. Følgende er aktuelle områder for frivillig vern. Les mer på frivilligvern.no

  • Skog med stor tetthet av nøkkelbiotoper eller viktige naturtyper.
  • Skog som grenser til eksisterende verneområder
  • Produktiv skog med god bonitet
  • Større sammenhengende områder med produktiv skog

Kilde: frivilligvern.no.