Truede arter og gammelskog

Truede arter og gammelskog

Hvordan jobber Monark med naturmangfold i skog?

Monark registrerer arter og naturverdier i gammelskog for å sikre leveområder til truede arter og bidra til å bevare kvalitet på friluftslivet i Oslomarka. Gjennom arbeidet med å registrere arter øker vi kunnskapsgrunnlaget knyttet til biomangfold i skog.

Funn av truede arter har gitt følgende resultater:

  • Opprettelse av naturreservater.
  • Identifisering av verneverdige skoger og utarbeidelse av verneforslag.
  • Hogstselskap og myndigheter varsles om funn av truede arter i hogstområder.

Gammelskogens verdi for naturmangfold

Gammelskog har et unikt mangfold insekter, lav, fugler, moser, sopp og pattedyr som ikke finnes i flatehogd skog. Dette mangfoldet skyldes den naturlige variasjon man finner i gammelskog med trær i alle aldersfaser og rikelige mengder dødved. Døde trær er rike på arter og en tredjedel av alle skogens arter (ca 6000) lever nettopp her. Storfugl og tiur er blant mange arter som trives i gammelskog fordi de er avhengig av et stabilt skogsmiljø og plass til å drive leik.

Det haster med å verne restene av gammel naturskog og artene som bor der fordi:

  • Dersom avvirkning av naturskogen ikke bremses eller vernes vil de siste restene med naturskog være borte og erstattet med flatehogd skog i løpet av 50 år
  • Halvparten av artene oppført på rødlista er knyttet til gammel naturskog.
  • Skogen regulerer klima og lagrer karbon som redder oss fra klimaendringer

Friluftsliv

I tillegg til naturmangfold er gammelskog rik på opplevelsesverdier og viktig for friluftsliv. Bruken av Marka til friluftsliv er meget stor og bidrar til økt fysisk og mental helse for byens befolkning. Oslomarka er nærturområde for en fjerdedel av landets befolkning, men utgjør kun 0,4 % av landets areal. Dette gjør Marka til landets viktigste område for friluftsliv, og viser at Marka må ha spesiell beskyttelse.

Hva slags skog kan vernes?

Regjeringen har som mål å verne 10% skog, og per i dag er ca 4% av den produktive skogen vernet. All vern skjer på frivillig basis. Fremover vil vern i rike produktive lavlandsskoger prioriteres av myndighetene fordi det er hittil vernet minst av denne type skog.

Grunneiere får erstatning fra staten for å verne skog med spesielle naturverdier gjennom ordningen for frivillig vern. Følgende er aktuelle områder for frivillig vern. Les mer på frivilligvern.no

  • Skog med stor tetthet av nøkkelbiotoper eller viktige naturtyper.
  • Skog som grenser til eksisterende verneområder
  • Produktiv skog med god bonitet
  • Større sammenhengende områder med produktiv skog

Kilde: frivilligvern.no.