Naturmangfold i skog

Naturmangfold i skog

Hvordan jobber Monark med naturmangfold i skog?

Monark registrerer arter og naturverdier i gammelskog for å sikre leveområder til truede arter og bidra til å bevare kvalitet på friluftslivet i Oslomarka. Gjennom arbeidet med å registrere arter øker vi kunnskapsgrunnlaget knyttet til biomangfold i skog slik at gjeldene lov- og regelverk kommer til anvendelse.

Ta kontakt med monark@monark.no hvis DU vil være med å redde gammelskog. Alle monner drar!

Funn av truede arter har gitt følgende resultater:

 • Vern av Eine ved Bærums verk i desember 2016.
 • Utvidet vern av Krokskogen naturreservat. Verneprosess pågår.
 • Hogstselskap og myndigheter varsles om funn av truede arter i 17 områder i 2017 og 18 områder i 2018 i Oslomarka i hogstområder som fører til at hogstselskap oppretter en hensynssone eller nøkkelbiotop rundt artene.

Gammelskogens verdi for naturmangfold

Gammelskog har et unikt mangfold insekter, lav, fugler, moser, sopp og pattedyr som ikke finnes i skog som er blitt flatehogd. Dette mangfoldet skyldes den naturlige variasjon man finner i gammelskog med trær i alle aldersfaser og rikelige mengder dødved. Døde trær er rike på arter og en tredjedel av alle skogens arter (ca 6000) lever nettopp her. Storfugl og tiur er blant mange arter som trives i gammelskog fordi de er avhengig av et stabilt skogsmiljø og plass til å drive leik.

Det haster med å verne restene av gammel naturskog og artene som bor der fordi:

 • Det er bare ca 2,4% av skog i Norge som er 160 år eller eldre
 • Halvparten av artene oppført på rødlista er knyttet til gammel naturskog.
 • Tre fjerdedeler av den gamle naturskogen er erstattet med flatehogd plantasjeskog som medfører tap av naturverdier
 • Dersom avvirkning av gammelskogen ikke bremses vil den være borte i løpet av 50 år
 • Den gamle naturskogen er fantastisk og huser en uvurderlige artsmangfold.
 • Skogen regulerer klima og lagrer karbon som redder oss fra klimaendringer

Friluftsliv

I tillegg til naturmangfold er gammelskog rik på opplevelsesverdier og viktig for friluftsliv. Bruken av Marka til friluftsliv er meget stor og bidrar til økt fysisk og mental helse for byens befolkning. Oslomarka er nærturområde for en fjerdedel av landets befolkning, men utgjør kun 0,4 % av landets areal. Dette gjør Marka til landets viktigste område for friluftsliv, og viser at Marka må ha spesiell beskyttelse.

Hva slags skog kan vernes?

Regjeringen har som mål å verne 10% skog, og per i dag er ca 3.4% produktiv skog vernet. All vern skjer på frivillig basis.

Grunneiere får erstatning fra staten for å verne skog med spesielle naturverdier gjennom ordningen for frivillig vern. Følgende er aktuelle områder for frivillig vern. Les mer på frivilligvern.no

 • Skog med stor tetthet av nøkkelbiotoper eller viktige naturtyper.
 • Skog som grenser til eksisterende verneområder
 • Produktiv skog med god bonitet
 • Større sammenhengende områder med produktiv skog

Kilde: frivilligvern.no.