Skjøtsel i kulturlandskap og bevaring av blomstereng

Skjøtsel i kulturlandskap og bevaring av blomstereng

Skjøtsel og restaureringsprosjekter

Fleskebakken: Dette er en slåtteeng på ca 10 mål som er vurdert som svært viktig (A-verdi) i naturbase. Det inneholder et stort mangfold engarter og ligger i det nasjonalt viktige ravinesystemet Veset V. Hvis du vil besøke ravinen og se engen, så er det en flott ravinevandring her 13.juni kl 16 arrangeres av kulturminnebøndene. Monark skjøtter engen i samarbeid med grunneiere!

Fleskebakken ved Veset gård. Før og etter slåtten i 2018.

Slåtteengen ved Nes kirkeruiner: Slåtteengen er på ca 3 mål og ligger i et av de mest verdifulle kulturlandskapene i Viken. Nestangen er formet av Glomma og Vorma elvens erosjon med gårdsbygninger som stammer tilbake fra 1700-tallet. Deler av slåttemarken gror igjen med ung krattvegetasjon men det er stort potensiale for å utvikle og opprettholde en slott slåtteeng med et stort mangfold av urter, insekter og beitemarkssopp!

Slåttedugnader for 2021

Tirsdag 25.mai– Dugnad i slåtteengen ved Nes kirkeruiner. Bli med på restaureringsarbeid i idyllisk kulturlandskap ved Nestangen! Vi rydder og restaurerer den viktige slåtteengen ved kirkeruinene for å hindre gjengroing. Oppmøte kl 10.30-16 ved Nes kirkeruiner. Monark har med lunsj som serveres kl 13 og utstyr til deltakere. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo eller henting ved busstopp Nes kirke.
Torsdag 27.mai– Dugnad i slåtteengen ved Nes kirkeruiner. Bli med på restaureringsarbeid i idyllisk kulturlandskap ved Nestangen! Vi rydder og restaurerer den viktige slåtteengen ved kirkeruinene for å hindre gjengroing. Oppmøte kl 10.30-16 ved Nes kirkeruiner. Monark har med lunsj til deltakere som serveres kl 13. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo eller henting på busstoppet Nes kirke.
Torsdag 10.juni Rydding av vinterkarse i Fleskebakken. På dugnaden rydder vi vinterkarse for å restaurere den svært viktige slåteengen ved Veset gård! Engen ligger fint til i vakkert ravinelandskap og dette er en bra tid for å se blomstring i engen. Oppmøte kl 10-16 på Veset gård. Monark har med lunsj til deltakere som serveres kl 13. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo.
Onsdag 25.august Slåttedugnad ved Veset gård- Bli med å slå med ljå på tradisjonelt vis i vakkert ravinelandskap. Oppmøte kl 10-16 på Veset gård. Monark har med lunsj som serveres kl 13 og utstyr til deltakere. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo.
Fredag 3.september Slåttedugnad ved Nes kirkeruiner. Bli med på ljåslått i idyllisk kulturlandskap ved Nestangen! Vi slår med ljå for å bevare og restaurere den viktige slåtteengen ved kirkeruinene. Oppmøte kl 10.30-16 ved Nes kirkeruiner. Monark har med lunsj som serveres kl 13 og utstyr til deltakere. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo eller henting ved busstopp Nes kirke.
Mandag 6.september Slåttedugnad ved Nes kirkeruiner. Bli med på ljåslått i idyllisk kulturlandskap ved Nestangen! Vi slår med ljå for å bevare og restaurere den viktige slåtteengen ved kirkeruinene. Oppmøte kl 10.30-16 ved Nes kirkeruiner. Monark har med lunsj som serveres kl 13 og utstyr til deltakere. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo eller henting ved busstopp Nes kirke.
Onsdag 8. september Slåttedugnad Fleskebakken. På dugnaden slår vi med ljå og raker i den svært viktige slåteengen ved Veset gård! Engen ligger fint til i vakkert ravinelandskap. Oppmøte kl 10 på Veset gård. Monark har med utstyr og lunsj til deltakere, som serveres kl 13. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo.
Fredag 10. september Slåttedugnad Fleskebakken. Bli med på ljåslått på tradisjonelt vis i idylliske omgivelser på Veset gård. Oppmøte kl 10 på Veset gård. Monark har med utstyr og lunsj til deltakere som serveres kl 13. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo.
Søndag 12.september Slåttedugnad Fleskebakken. På dugnaden slår vi med ljå og raker i den svært viktige slåteengen ved Veset gård! Engen ligger fint til i vakkert ravinelandskap. Oppmøte kl 10 på Veset gård. Monark har med utstyr og lunsj til deltakere som serveres kl 13. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo.
Mandag 14. september Slåttedugnad Fleskebakken. Bli med på slått med ljå på tradisjonelt vis i ravinelandskap ved Veset gård. Oppmøte kl 10 på Veset gård. Monark har med utstyr og lunsj til deltakere, som serveres kl 13. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo.

Hvorfor jobber Monark med kulturlandskap?

Monark jobber for å restaurere og skjøtte blomsterenger fordi dette er viktig for naturmangfoldet. Slåttemark er oppført som kritisk truet (CR) på norsk rødliste for naturtyper (2018) på grunn av bortfall av slått, oppdyrking og utbygging. Det er et viktig leveområde for pollinerende insekter, sommerfugler, planter, sopp og fugler og inneholder mange trua arter.

Ta kontakt med monark@monark.no om du vil være med å slå en eng med ljå på tradisjonelt vis. Følg med på slåttedugnader på Facebook @naturmangfold eller ta kontakt om du vil få informasjon på mail om våre dugnader.