Skjøtsel i kulturlandskap og bevaring av blomstereng

Skjøtsel i kulturlandskap og bevaring av blomstereng

 

Hvorfor jobber Monark med kulturlandskap?

Monark jobber for å restaurere og skjøtte slåttemarker og blomsterenger fordi dette er svært viktig for biologisk mangfold. Slåttemark er oppført som kritisk truet (CR) på norsk rødliste for naturtyper (2018) på grunn av bortfall av slått som skjøtselsform. Slåttemark er en ugjødslet blomstereng som vedlikeholdes med årlig slått. Det er et viktig leveområde for pollinerende insekter, sommerfugler, planter, sopp og fugler og inneholder mange trua arter.

Skjøtsel og restaureringsprosjekter

Monark restaurerer slåttemark og blomsterenger med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og i samarbeid med grunneiere.

Fleskebakken ved Veset gård i Nes kommune. Kontaktperson: Siri Khalsa 46796423

Følg med! Slåttedugnader i 2021 for Fleskebakken og rydding av fremmede arter ved Dronningberget legges ut i mai måned.

Ta kontakt med monark@monark.no om du vil være med å slå en eng med ljå på tradisjonelt vis. Følg med på slåttedugnader på Facebook @naturmangfold eller ta kontakt om du vil få informasjon på mail om våre dugnader.