Skjøtsel i kulturlandskap og bevaring av blomstereng

Skjøtsel i kulturlandskap og bevaring av blomstereng

Skjøtsel og restaureringsprosjekter

Fleskebakken: Dette er en slåtteeng på ca 10 mål som er vurdert som svært viktig (A-verdi) i naturbase. Det inneholder et stort mangfold engarter og ligger i det nasjonalt viktige ravinesystemet Veset V.

Fleskebakken ved Veset gård. Før og etter slåtten i 2018.

Slåtteengen ved Nes kirkeruiner: Slåtteengen er på ca 3 mål og ligger i et av de mest verdifulle kulturlandskapene i Viken. Nestangen er formet av Glomma og Vorma elvens erosjon med gårdsbygninger som stammer tilbake fra 1700-tallet. Deler av slåttemarken gror igjen med ung krattvegetasjon men det er stort potensiale for å utvikle og opprettholde en slott slåtteeng med et stort mangfold av urter, insekter og beitemarkssopp!