Skjøtsel i kulturlandskap og bevaring av blomstereng

Skjøtsel i kulturlandskap og bevaring av blomstereng

 

Hvorfor jobber Monark med kulturlandskap?

Monark jobber for å restaurere og skjøtte slåttemarker og blomsterenger fordi dette er svært viktig for biologisk mangfold. Slåttemark er oppført som kritisk truet (CR) på norsk rødliste for naturtyper (2018) på grunn av bortfall av slått som skjøtselsform. Slåttemark er en ugjødslet blomstereng med årlig slått. Den har høy artsmangfold og mange truede arter og er viktig leveområde for pollinerende insekter, sommerfugler, planter, sopp og fugler.og inneholder mange sjeldne insekt og plantearter samt fugler, sopp og sommerfugler.

Skjøtsel og restaureringsprosjekter

Monark restaurerer fem enger med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og i samarbeid med BYM og grunneiere:

Fleskebakken ved Veset gård i Nes kommune. Kontaktperson: Siri Khalsa 46796423

Ulsrud- eng tilknyttet gamle Ulsrud gård. Kontaktperson: Siri Khalsa 46796423

Nordre Skøyen. Kontakt person: Susanne Lemmingson 47232242

Solbakken Ø i Nannestad. Kontakt person: Susanne Lemmingson 47232242

Lønnås. Kontakt person: Susanne Lemmingson 47232242

Ta kontakt med monark@monark.no om du vil være med å slå en eng med ljå på tradisjonelt vis. Følg med på slåttedugnader på Facebook @naturmangfold eller ta kontakt om du vil få informasjon på mail om våre dugnader.