Biologisk mangfold i Oslo og Akershus under sterkt press

Biologisk mangfold i Oslo og Akershus under sterkt press

Monark gjorde mer enn 220 funn av rødlistede arter i skogene i Oslo og Akershus i 2018. Funnene bidrar til å bevare det biologiske mangfoldet i skoger som er under hardt press fra flatehogstskogbruket.

Når det flatehogges kan skognæringen naturligvis bare ta hensyn til de forekomster av rødlistede arter som er kjent og kartfestet. Men regelverket for hogst unnlater å pålegge skogeier å undersøke de biologiske verdiene før skogen hogges og det lokale økosystemet ødelegges. Effektiviteten i flatehogstskogbruket i kombinasjon med manglende undersøkelsesplikt, har bidratt til at halvparten av alle Norges rødlistede arter er skogsarter.

Naturlig skog (“naturskog” -skog som i liten grad har vært utsatt for hogst i nyere tid) er spesielt viktig for disse artene, og mengden slik skog er stadig avtagende og mindre enn 25% på landsbasis. I Oslomarka, Norges kanskje viktigste område for naturopplevelse, er bare 14 % av skogene naturlig skog. Selv ikke de siste restene av slik skog har beskyttelse mot flatehogst. Med dagens takt i flatehoggingen av Norges skoger vil det om få årtier ikke lenger finnes slik naturlig skog her i landet, annet enn i naturreservater og andre beskyttede områder.

Monark oppsøker de siste restene av naturlig skog i Oslo og Akershus på jakt etter truede arter (VU, EN og CR). Noen ganger er skogen allerede meldt inn og godkjent for hogst. Når Monark finner truede arter så publiseres de i Artskart slik at de kan hensyntas i skogbruksplanleggingen. Skogeier vil da typisk sette igjen en liten “øy” av skog i hogstflaten, som kanskje kan sikre at artsforekomsten overlever, og ikke tørker ut. Finner Monark mange forekomster av truede og nær truede (NT) arter i et område, kan et større område bli spart for hogst. Listen under viser hvilke rødlistede arter Monark fant i skog i 2018, i alt over 220 forekomster.

bleikdoggnålNT
blå slimslørsoppVU
flekkhvitkjukeNT
furufåresoppNT
grangråkjukeNT
grønnskoNT
gubbeskjeggNT
gul snyltekjukeVU
hengekjukeEN
huldrevoksskinnVU
hvithodenålNT
høystubbeskinnVU
klengekjukeVU
kremkjukeNT
løvbarkskorpeNT
mørk vokspiggNT
oransjekjukeNT
pastellkjukeEN
prikkporekjukeEN
ravnålVU
rosenjodskinnEN
rosenkjukeNT
rugleskinnNT
rustskinnVU
rynkeskinnNT
sigdsporeknorteskinnVU
sjokoladekjukeVU
skorpedynekjukeVU
skrukkeøreNT
sprikeskjeggNT
svartsonekjukeNT
taigahvitkjukeEN
tubulicrinis effugiensNT

Skrevet av Thomas Krogh

Monark er en non-profit, frivillig basert miljøorganisasjon som arbeider for bevaring av biologisk mangfold.

Leave a Reply

Your email address will not be published.