Artsfunn og felterfaringer fra 2017

Truede og fredede arter av sopp, mose og lav er funnet i 17 gammelskoger i Oslomarka som skulle hogges i løpet av det siste året. Artskartleggingen ble utført som et pilotprosjekt av feltbiologer og frivillige for å undersøke naturverdier i skog som var meldt inn for hogst.

Det ble gjennomført artsregistreringer i 32 gammelskoger som skulle hogges. Fem av områdene var uthogd ved ankomst. Hittil ukjente forekomster av rødlistede arter ble funnet i 19 områder, truede arter i 17 områder og sterk truede arter i 5 områder. Funnene ble meldt inn til hogstselskaper og kommuner, og har ført til omfattende endringer av hogstplanene for å spare artene. Funnene førte også til vern av to områder med særlig høye naturverdier i Lommedalen og ved Kampevadammen, der grunneierne gikk inn for å verne skogen sin i bytte med erstatning gjennom ordningen for frivilling vern.

Artsfunn

Gul snyltekjuke er en av mange arter som ble registrert i gammelskog i Oslomarka godkjent for hogst. Dette er en truet soppart og står oppført som sårbar (VU) på rødlista fordi den er avhengig av gammelskog. Dette er en morsom art fordi den kun vokser på gamle rødrandkjuker som selv er nedbrytere på døde grantrær. En art som vokser på en art som vokser på en art! En annen interessant art som ble funnet er grønnsko, en liten mose som vokser på døde trær i fuktige miljøer. Den er fredet etter norsk lov. Mosene er viktige å ta vare på fordi Norge antagelig har den største gjenværende europeiske forekomst av flere mosearter, spesielt de som bor på død ved i gammelskog. Det ble også funnet lav i skjegg- og strylavslektene i Nordmarka og Bærum. Skjegg- og strylav henger praktfullt i hvite bunter på stammer og grener i gamle trær. De er gode indikatorarter for gammelskog. Trær med mye «hengelav» gir gode betingelser for andre arter lav, insekter og fugler og er et tegn på god luftkvalitet. Trær med rikelige mengder hengelav huser tre ganger flere insekter, edderkopper og sommerfugler. Fuglene nyter godt av insektene til føde og bruker de myke strendene i reirbygging.

Behov for artsregistreringer i marka

Funn av truede arter i hogstmeldt skog peker på et behov for mer kartlegging av naturverdier i gammelskog i Oslomarka. Forekomster av truede arter i 17 gammelskoger godkjent for hogst, viser at selv om skogeier har foretatt miljøregistreringer på egen eiendom iht regelverket, er det i endel tilfeller behov for ytterligere kartlegging for å avdekke om det er truede eller sårbare arter i området der det planlegges hogst. Skogbrukets egen kartlegging (MiS) innebærer i begrenset grad artsregistreringer. Ifølge NINA-rapport 1352 Evaluering av norsk skogvern 2016, er kartleggingen av mange artsgrupper i skog mangelfull i bl.a. Oslo, Akershus og Oppland. Funnene NOA og Monark har gjort forteller at dagens forvaltning av skogressurser har forbedringsbehov når det gjelder bevaring av naturmangfoldet og inntil videre må andre enn skogeieren bruke ressurser på å kartlegge naturverdier for å tette hullet og sikre målsetninger nedfelt i naturmangfoldloven.

Gammelskogens verdi for naturmangfold og tilstand

Gammelskog har et unikt mangfold insekter, lav, fugler, moser, sopp og pattedyr. Gammelskog har en naturlig variasjon med trær i alle aldersfaser. Døde trær er rike på arter og en tredjedel av alle skogens arter (ca 6000) lever nettopp her. Storfugl og tiur er blant mange arter som trives i gammelskog fordi de er avhengig av et stabilt skogsmiljø og plass til å drive leik.

Regjeringen har som mål å verne 10% skog, og per i dag er ca 3.2% produktiv skog vernet. Det haster med å verne restene av gammelskog fordi:

  • Det er bare ca 2,4% av skog i Norge som er 160 år eller eldre
  • Halvparten av artene oppført på rødlista er knyttet til gammel naturskog.
  • Tre fjerdedeler av den gamle naturskogen er erstattet med flatehogd plantasjeskog som medfører tap av naturverdier
  • Dersom avvirkning av gammelskogen ikke bremses vil den være borte i løpet av 50 år
  • Den gamle naturskogen er fantastisk og huser en uvurderlige artsmangfold.
  • Skogen regulerer klima og lagrer karbon som redder oss fra klimaendringer.

Friluftsliv

I tillegg til naturmangfold er gammelskog rik på opplevelsesverdier og viktig for friluftsliv. Bruken av Marka til friluftsliv er meget stor og bidrar til økt fysisk og mental helse for byens befolkning. Oslomarka er nærturområde for en fjerdedel av landets befolkning, men utgjør kun 0,4 % av landets areal. Dette gjør Marka til landets viktigste område for friluftsliv, og viser at Marka må ha spesiell beskyttelse.

Spørsmål om artikkelen? kontakt siri@monark.no.

Leave a Reply

Your email address will not be published.