Monark finner truede arter i Bærum

Monark finner truede arter i Bærum

Monark har vært på artsjakt i Bærum og funnet en rekke forekomster av truede arter. Skogen som skal flatehogges kan nå bli spart.

Mange tror at skogen i Oslomarka har spesiell beskyttelse, for eksempel gjennom markaloven, men slik er det ikke. Selv særpregede områder med mange truede arter og med store opplevelsesverdier er underlagt skogbrukets regelverk. Dette regelverket er til for skogbruk og næring, og ikke for naturverdier, friluftsliv og opplevelse. Områdene kan derfor hogges uten at det tas vesentlige hensyn til slike verdier. Monark arbeider for å endre måten skogbruk foregår på i Oslomarka.

I hogstområdet vest for Guribysaga i Lommedalen har Monark funnet hele åtte forekomster av sopp som er truet etter norsk rødliste.

Det øverste bildet viser den truede arten klengekjuke. Klengekjuka er de lysere tegningene på det brune underlaget. Det brune underlaget er en død granrustkjuke. Klengekjuka (VU) lever altså på stokker som på forhånd er bebodd av granrustkjuke, og krever på den måten mer spesielle forhold enn granrustkjuka. Monark fant også flere forekomster av arten gul snyltekjuke (VU) som oppfører seg litt sånn som klengekjuka ved at den lever på en allerede død kjuke, rødrandkjuke.

Disse soppene er altså avhengig av andre døde sopp for å leve, og det er grunnen til at de er sjeldne: Først må skogen få vokse og bli gammel og trærne få dø en naturlig død. Så må det gå endel år før stokken har råtnet nok til at de første soppene som flytter inn (for eksempel granrustkjuke og rødrandkjuke) er blitt gamle og dør. Så må det gå flere år før disse gamle soppene kan bli bosted og livsgrunnlag for andre sopp.

Flatehogstene i Norge fjerner gammelskog i alarmerende tempo! Bare 2,4% av Norges skoger er idag over 160 år gamle og med dagens tempo på flatehogster kan det meste av slik skog være borte om 40 år. Omtrent halvparten av våre truede arter lever i skog.

Ønsker du å bli med i eller støtte Monarks viktige arbeid for natur og opplevelse i Oslomarka så ta kontakt på monark@monark.no eller meld deg inn i Monark! Monark er en frivillig basert, non-profit miljøorganisasjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.