Monark redder skog fra flatehogst i Ski

Truet art gulsnyltekjuke
Gul snyltekjuke på gammel rødrandkjuke

Oslomarka er Norges viktigste område for friluftsliv og naturopplevelse. Hvert år flatehogges flere hundre skogteiger i Oslomarka. Skogteigene inneholder ofte ukjente naturverdier.

Flatehogst er den vanlige hogstformen i Oslomarka. Selv ikke våre mest bolignære, artsrike eller opplevelsesrike gamle skoger unngår denne hogstformen. Mange av områdene som flatehogges inneholder naturverdier som er ukjente for skogeier, hogstselskap og myndigheter. Flatehogstene ødelegger naturverdiene og økosystemet i skogen der det hogges. Monark besøker slike skoger på jakt etter truede arter.

Monark har funnet den truede arten gul snyltekjuke i et område som er godkjent for flatehogst nord og vest for Holetjern ved Siggerud i Ski. Når truede arter er påvist i hogstområdet skal hogstselskapet gjensette en hensynssone rundt artsforekomsten. Andre ganger erfarer Monark at hogstområdet der det er gjort funn, blir stående urørt i lengre tid etter artsfunn. Funn av truede arter etter Norsk rødliste begrenser flatehogstene, og funnene er viktige i seg selv.

Bli med på artsjakt med Monark og besøk de fineste gjenværende skogene i Oslomarka! Ønsker du å bli med i arbeidet for natur og opplevelse i Oslomarka så ta kontakt på monark@monark.no. Monark er en frivillig basert, non-profit miljøorganisasjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.