Monark stopper hogst ved Lørenseter i Oslo

Monark stopper hogst ved Lørenseter i Oslo

Den sterkt truede arten hengekjuke var nær ved å bli ødelagt av hogst ved Lørenseter i Nordmarka. Nå blir det opprettet nøkkelbiotop for å beskytte funnet.

I Oslomarka skal alle hogster meldes inn til kommunen og godkjennes før de kan gjennomføres. Monark får innsyn i hogstmeldingene og gjennomfører hvert år et betydelig antall befaringer for å hindre tap av biologisk mangfold og skog som er viktig for friluftslivet. Regelverket som skal regulere næringen og hensynta natur og friluftsliv er laget av næringen selv og fungerer dårlig. Skognæringen kjenner ofte ikke naturverdiene i områdene som flatehogges.

Ved Lørenseter i Nordmarka fant Monark i oktober flere rødlistede arter i kategoriene sterkt truet (EN), truet (VU) og nær truet (NT) i et område som var godkjent for hogst. Funnene ble meldt inn til myndigheter og hogstselskap. Resultatet ble opprettelse av en såkalt nøkkelbiotop, et verneområde rundt forekomsten av den sterkt truede arten hengekjuke.

Rundt hengekjuka (EN) og den gule snyltekjuka (VU) er det markert områder som ikke skal berøres ved hogst. Området rundt hengekjuka har status som nøkkelbiotop.
Rundt hengekjuka (EN) og den gule snyltekjuka (VU) er det markert områder som ikke skal berøres ved hogst. Området rundt hengekjuka har status som nøkkelbiotop.
I hogstområdet ved Lørenseter fant Monark den sterkt truede arten hengekjuke (Postia ceriflua) (EN)

Leave a Reply

Your email address will not be published.