Vinterkartlegging av sjeldne vedboende arter

Bildet øverst til høyre viser klengekjuke (lyst område på brunt underlag)
Bildet øverst til høyre viser klengekjuke (lyst område på brunt underlag)

Er du turglad og vil være med å begrense flatehogstene i Oslomarka? Ta kontakt på monark@monark.no for å være med på tur i fin skog og bidra i artsjakten.

Det har vært en spesielt kald og snørik vinter i Oslomarka, og et metertykt lag med snø dekker bakken. Helt umulig er det likevel ikke å finne truede arter. De kan finnes oppover stående trestammer, i sprekker og hulrom eller på trærnes greiner, som for eksempel hengelav. Store snømengder til tross, områder som er godkjent av kommunen for flatehogst kan bli besøkt av Monark når de virker artsmessig interessante.

Før hogstmaskinene skal flatehogge området langs Sæterbekken ved Ankerveien i Bærum, har Monark besøkt hogstområdet og funnet forekomster av de truede artene sjokoladekjuke (VU) og klengekjuke (VU), samt flere forekomster av nær truede arter. Området hadde i tillegg høy tetthet av hengelav, som er viktig for insekter og fugler. Monark har underrettet kommunen og hogstselskapet om funnene, og hogsten i dette området er stoppet.

Med historisk høye tømmerpriser har antallet flatehogster i Oslomarka i vinter nådd nye høyder. En rekke skogsområder med betydelige naturverdier har med høy sannsynlighet gått tapt. Monark får bare besøkt et lite antall av områdene.

Bli med på artsjakt med Monark! Besøk de fineste gjenværende skogene i Oslomarka! Ønsker du å bli med i arbeidet for natur og opplevelse i Oslomarka så ta kontakt på monark@monark.no. Monark er en frivillig basert, non-profit miljøorganisasjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.