Nøkkelbiotop flatehogd i Enebakk

Nøkkelbiotop flatehogd i Enebakk

Nøkkelbiotoper opprettes for sikre livsmiljø for arter som er truet av utryddelse. Likevel kan nøkkelbiotoper flatehogges uten at det blir sjekket om slike arter finnes i området.

Tømmer fra skogene i Enebakk kommune har gjennom århundrer hatt kort transportvei til markedene. Skogen er derfor hogd hardt og har begrenset biologisk mangfold. Gode leveområder for arter som trenger gammel skog og død ved er sjeldne. Dette gir mindre robuste økosystemer og reduserte muligheter for spredning og overlevelse for krevende arter. Resultatet av den harde utnyttelsen er at Enebakk kommune idag helt mangler den verdifulle, gamle barskogen med A-verdi.

Med rekordhøye tømmerpriser hogges det i disse dager kraftig også i Enebakk. I oktober 2018 ble det meldt inn hogst av en nøkkelbiotop i kommunen. Monark gjorde artsundersøkelser i nøkkelbiotopen og fant rødlistede arter, både truede og nær truede. For å forhindre tap av viktig biologisk mangfold meldte Monark fra til myndigheter og hogstselskap/grunneier.

Det norske skogbruksregelverket “Norsk PEFC skogstandard” sier: “Nøkkelbiotoper skal sikre livsmiljøer for arter vurdert som truet på den norske rødlisten.”

I januar 2019 hadde de truede artene i Enebakk fremdeles beskyttelse av nøkkelbiotop 74032. I februar 2019 kan vi lese av offentlig kartverk at nøkkelbiotopen er slettet. Endel av artene som Monark fant i nøkkelbiotopen ble hensyntatt ved hogsten fordi Monark publiserte dem i Artskart.

Nøkkelbiotop 74032 i Enebakk med truede arter finnes ikke lenger i offentlige kartverk. Skravert område er flatehogd.

Funn av truede arter er blant få ting som kan gi gammel skog beskyttelse mot et flatehogstskogbruk som er så effektivt at vi snart ikke har naturlig skog igjen i Norge. Truede arter skal gis hensynssoner, som i dette tilfellet førte til at omtrent halve nøkkelbiotopen ble spart for hogst.

Nøkkelbiotoper er det norske skogbrukets eget miljøtiltak. Men en nøkkelbiotop gir altså bare skogen beskyttelse frem til grunneier finner det økonomisk hensiktsmessig å omdisponere arealene for hogst. Det er aktuelt når skogen er gammel og storvokst og har økonomisk verdi -og verdifullt biologisk mangfold. Da kan nøkkelbiotoper i følge regelverket hogges, uten at det først gjennomføres artsundersøkelser.

Skrevet av Thomas Krogh

Monark er en non-profit, frivillig basert miljøorganisasjon som arbeider for bevaring av biologisk mangfold.

Leave a Reply

Your email address will not be published.