§1 Navn

Organisasjonens navn er Miljøvern og bevaring av naturmangfold (Monark)

§2 Formål

Monark vil arbeide for å ta vare på naturverdiene i Norge og sikre et rikt naturmangfold og uberørt natur for fremtidige generasjoner. Monark vil videre arbeide for et bærekraftig bruk av ressurser og å sikre livsgrunnlaget til menneskeheten. Monark vil arbeide for et samfunn som respekterer naturens egenverdi.

§3 Tilhold

Monark holder til og driver frivillig virksomhet på regionalt nivå i Oslo og Akershus.

§4 Medlemskap

4.1 Medlemmer av Monark er

– Hovedmedlemmer: Personer som betaler årlig kontingent

– Livstidsmedlemmer: Personer som betaler en engangskontingent som er minst det 25-dobbelte av årlig kontingent for hovedmedlemskap.

– Medlemmer med rabattert kontingent: Pensjonister og andre som har redusert inntekt betaler redusert kontingent.

– Studentmedlemmer betaler redusert kontingent. Studentmedlemskap gjelder frem til og med fylte 30 år.

§5 Årsmøte

5.1.1 Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Inkalling med sakspapirer sendes ut senest to uker i forkant.

5.1.2 Årsmøte behandler følgende saker: årsberetning og regnskap, valg av styremedlemmer, leder og nestleder. Valgperioden er 1 år for hvert enkelt styremedlem.

5.1.3 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes til sekretariatet og styre senest seks uker før årsmøtet.

5.1.4 Senest fem uker før neste årsmøte skal styre sende sin innstilling til valg.

§6 Styre og sekretariatet

6.2.1 Styret består av styreleder, nestleder, opptil to styremedlemmer og 1. og 2. vararepresentanter. Stiftelsesmedlemmer sitter i ubestemt tid.

6.2.2 Nye styre medlemmer kan bli foreslått av styret eller medlemmer. Styret velges på årsmøtet for perioder på to år. Valg av nye styremedlem trenger 2/3 flertall. Styreleder og nestleder har veto rett på nye styremedlemmer. Styret avgjør selv om styremedlemmene møter i styremøtene.

6.2.3 Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder er tilstede.

6.2.4 Budsjett og strategi for påfølgende år vedtas av styret før nyåret.

6.2.5 Styret foretar øvrige ansettelser innenfor gitte budsjettrammer og i tråd med vedtatt strategi.

6.2.6 Ved stemmelikhet anses det forslag som lederen – eventuelt nestlederen – stemmer for, som vedtatt.

6.2.7 Styret gir retningslinjer for den daglige ledelse av sekretariatet.

6.3  Sekretariat

6.3.1 Generalsekretær har ansvar for gjennomføringen av strategi og andre vedtak fattet av årsmøtet og styret.

6.3.2 I de periodene Monark ikke har et ansatt sekretariat, ivaretas dette ansvaret av styret.

§7 Signaturrett

7.1. Leder og nestleder har begge signaturrett alene.

§8 Økonomi

8.1 Monark skal i størst grad drives ved hjelp av eksterne midler herunder driftstøtte og prosjektmidler.

8.2 Inntjening fra salgsvirksomhet går til organisasjonens formål.

§9 Vedtektsendringer

9.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet.

§10 Oppløsning

10.1 Monark kan oppløses på årsmøtet ved 2/3 flertall med samtykket fra enten styreleder eller nestleder. Organisasjonens midler gis da til en organisasjon med lignende formål.